къэгуыгъэгъуэ


къэгуыгъэгъуэ

жыгхэм къэтIэпIыну зыщагъэхьэзыр зэман
начало сокодвижения деревьев и кустарников

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.